Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §, 24 § ja GDPR (EU:n tietosuoja-asetus)
Laatimispäivä: 22.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Avoinyhtiö Pro-Energy (Y-tunnus: 2381613-3)
Jääskenkatu 4 c 9
37120 Nokia
044340717
2. Rekisteriasioista vastaava:
Petteri Avola
3. Rekisterin nimi
Avoinyhtiö Pro-Energyn asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten
mukaisesti Pro-Energyn asiakassuhteiden hoitamiseen. Pro-Energy tarjoaa
asiakkailleen liikunta- ja valmennuspalveluita. Henkilötietojen käsittelyn perusteena
on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama
toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Pro-Energy käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen,
asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen,
asiakaspalvelun kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan
kehittämiseen.
( Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus
käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin,
esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. )
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.
Nimi
Osoitetiedot
Asiakkaan mahdollisesti luovuttamat terveystiedot
Laskutustiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään sähköpostin välityksellä
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa
rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa
esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan
lupaa. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai
Henkilötietolain 22 §:n tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa
EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö
on rekisterinpitäjän yrityksessä ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu
siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät
käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on
työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.
Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja
laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten
toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään
tuhoamalla aineisto tietoturvallisesti.
10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu
sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja
käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle
ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Tietojen tarkastaminen on
maksutonta kerran vuodessa.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen
henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi
henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa
palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa
yhteyttä rekisterinpitäjään tietojen korjaamiseksi.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei
toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.
13. Evästeet
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat
verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi
suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme
analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä
sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden
perusteella yksilöllisiä palveluja.
Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se
kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita
verkkopalveluja